Димитър Николов: Бюджет 2019 е стабилен, без увеличаване на местните данъци и в подкрепа на образованието, околната среда и бизнеса - burgas.utre.bg

Димитър Николов: Бюджет 2019 е стабилен, без увеличаване на местните данъци и в подкрепа на образованието, околната среда и бизнеса

28 декември 2018, 00:46 | burgasutre.bg
  • Снимка:
    Община Бургас

Прогнозната макрорамка на "Проектобюджет 2019" е 253 186 726 лв.

"За поредна година успяваме да сформираме стабилен бюджет, осигуряващ всички сфери на обществения живот без да се увеличава размера на местните данъци и такси за жителите на общината. Това каза при представянето на проектобюджета на Община Бургас за предстоящата година кметът Димитър Николов.

На срещата с медиите присъстваха всички заместник-кметове и експерти от отделните дирекции на администрацията.

"По всички направления имаме ръст. С приходите даваме възможност за  обезпечаване на нови дейности за града във всички направления. Добра традиция е всяка година да имаме акцент и заглавие. Тази година то е "Бюджет в подкрепа на образованието, екологията и бизнеса", допълни Николов.

 

Прогнозната макрорамка на "Проектобюджет 2019" е 253 186 726  лв.. За поредна година Община Бургас успява да сформира стабилен бюджет, осигуряващ всички сфери на обществения живот без да увеличава размера на местните данъци и такси за жителите на общината.

 

Общата субсидия за делегирани от държавата дейности по Закона за Държавния бюджет и собствени приходи за държавно делегирани дейности: 101 753 247 лв.

Дейности, финансирани с общински приходи: 112 051 206 лв.

Индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз: 39 382 273 лв.

 

БЮДЖЕТ В ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОКОЛНА СРЕДА И БИЗНЕСА

 

I.             Нов подход в образованието в бургаските училища

Нов образователен модел се въвежда в бургаските училища през следващата учебна година паралелно с масираното обновяването на образователната инфраструктура.  

Три нови програми стартират в учебните заведения на Бургас: "Първокласно начало", "Активни и здрави", "Професии и бъдеще".

Проектът "Първокласно начало" включва - изцяло нови класни стаи за първокласниците в абсолютно всички училища в Община Бургас- от най- малкото село до най- голямото учебно заведение- 92 класни стаи.

Първокласниците, които ще пристъпят училищния праг през 2019- та година ще учат в напълно обновени, красиви и оборудвани с нови технологии класни стаи. Те ще бъдат с  нови антибактериални настилки, лед осветление, нови шкафчета, нови единични чинове, които могат да се конфигурират по различен начин и нови интерактивни дъски във всяка класна стая с възможности за използване и на електронни учебници и на електронен дневник;

Освен материалната база, не по- малко по важност е въвеждане на новите форми на работа в първи клас, което ще се предшества от обучение на всички учители за работа с новите технологии и новите методики за обучение.

Община Бургас е предвидила 1 000 000 лева, от които 800 000 за ремонт на класните стаи и 200 000 за електронно съдържание и обучения.

Община Бургас въвежда нова програма във всички бургаски училища. "Активни и здрави" е образователна програма, която включва - обновяване на дворните пространства, но и поредица от инициативи, които представят и ползите от активния и здравословен начин на живот. За спортни площадки - 800 000 собствени средства и 500 000 външни - общо 1 300 000 лева и 150 000 за инициативи, промотиращи активния и здравословен начин на живот;

"Професии и бъдеще" е програма за модернизиране на професионалното образование, както като инфраструктура, така и като професионални направления и свързаност с бизнеса;  За ремонтни дейности в професионалните училища ще бъдат вложени 4 700 000 лева. След налагането на новите професионални направления, свързани  с приложното програмиране,  ще бъдат обявени за прием нови специалности в областта на софтуерното поддържане на автомобила, «Електрически превозни средства" в Гимназията по транспорт и в Механотехникума  -в  областта на авиацията - "Авиационен техник".

Ще се разработи електронна платформа, която да свързва училището с бизнеса, където ще се предлагат ученически стажове и работни места за младите хора, завършили професионалното си образование.

"Детски научен център с планетариум" ще провокира интереса на учениците към природните науки с възможности за провеждане на учебни часове в които се експериментира, правят се  научни опити и постановки.

Довършване на започнатите инфраструктурни проекти -  детската градина в Черно море и училищната сграда в Горно Езерово общо на стойност 1 000 000 лева.

Увеличаване на средствата за издръжка на едно дете в детските градини за 5 и 6 годишните деца от 260 на 350 и за 3 и 4 годишните от 810 на 860 лева, за дете в яслена група - от 810 на 860, за дете със СОП- от 910 на 930 лв., като таксите, които ще плащат родителите остават непроменени.

С увеличаването на издръжката, детските градини ще получат с 450 000 лева повече и така те ще могат да осигурят още по- качествено хранене, по- добри учебни помагала; повече занятия на открито, по- добра програма за работа с децата със СОП и повишаване квалификацията на учителите. 

 

ОКОЛНА СРЕДА

 

Подобряване на качеството на атмосферния въздух

Община Бургас продължава да изпълнява и надгражда програми за чистота на въздуха:

-      Община Бургас стартира проект по Оперативна програма "Околна среда" за създаване на механизъм за подпомагане на всички домакинства в кв. Долно Езерово и други квартали без централно топлоснабдяване чрез подмяна на конвенционалните методи за отопление (изгаряне на дърва и въглища) с алтернативни и екологични такива - използване на устройства за отопление, отговарящи на специфични технически параметри, заложени в Директива 2009/125/ЕО за екодизайн - печки и котли на пелети, газ, климатици и термопомпи. Целта на проекта е да постигне подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в общината чрез намаляване на наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10), като резултат от използването на твърди горива за битово отопление на населението.  

-      Допълнително от реализацията на проект, финансиран по програма Life от прилагането на схемата за подмяна на алтернативни форми на отопление ще се възползват още около 2000 домакинства на територията на община Бургас.

-      Заделени са средства в бюджета за независим мониториг и оценка на качеството на атмосферния въздух.

-      Увеличен е бюджета за поддържане на чистота на улици и обществени пространства с цел намаляването на фините прахови частици чрез по- интензивно миене на улици, особено през активния летен сезон.

-      Подмяна на цялата система по сметосъбиране и сметоизвозване, включително подмяна на старите контейнери с нови, които ще позволят мерене на количеството отпадък. Цялостна подмяна на механизацията, която обслужва контейнери и механизацията за почистване на обществените територии-  изцяло нов автомобилен парк, отговарящ на стандарт Евро 6 на сметосъбиращата, извозващата и почистващата техника, което ще спести вредни емисии във въздуха.

 

ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НИСКОВЪГЛЕРОДНИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА

Отпадъци

Стартира изпълнението на проект за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на Регионалната система за управление на отпадъците - Бургас. Проектът предлага интегриран подход в управлението на отпадъците и прилага мерки, които са от по-висок ред в йерархията за управление на отпадъците. Анаеробната инсталация е с капацитет 30 652 т/год. и се състои

- от 8 бр. биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи към тях, както и мобилно оборудване;

- Инсталация за компостиране;

- Когенерационна система за производство на електрическа и топлинна енергия от биогаза.

Предвижда се организиране на обща система за РСБрО, която включва   сметосъбираща техника и съдове за РСБрО: за Община Бургас за зелени и хранителни отпадъци

Проектът ще се изпълнява от Община Бургас в партньорство  с Община Несебър и Община Поморие.

 

Продължава изграждането на система от подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци.

 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административни и многофамилни жилищни сгради:

Продължава изпълнението на следните проекти, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради, финансирани по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.:

Ø Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществени институционални сгради

Ø Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас Основните дейности включват въвеждане на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на сгради намиращи се в историческия център на града. Четири от сградите са паметници на културата, 2 са ансамблов паметник на културата, 2 сгради попадат в охранителна зона на паметник на културата, а останалите 2 не са паметници на културата.

 

В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ

 

В резултат на направените инвестиции в довеждаща инфраструктура в Логистичен и индустриален парк Бургас и индустриална зона Българово през 2019 г. врати ще отворят 14 нови предприятия с нови 650 работни места.

И през 2019 г. приоритет ще бъде осигуряване на довеждаща инфраструктура до индустриални терени със заявени инвестиционни намерения и привличане на нови производства.  

         Изчерпването на капацитета на свободните терени в Индустриален логистичен парк в промишлена зона Север налага да се търсят нови производствени терени. Затова през 2018 г. стартира  фаза 2  на Индустриален логистичен парк. На територия от 600 декара в Южна промишлена зона в Бургас ще бъдат обособени парцели от 20 до 160 дка. Това ще  даде възможност за привличането на нови инвеститори. До сега е изготвен подробен устройствен план на Индустриален логистичен парк - Фаза 2,придружен със схеми на линейната инфраструктура. В момента Община Бургас извършва засипване и подравняване на терена. Предстои сключване на договор за изработване на инвестиционните проекти за изграждане на линейната инфраструктура на зоната и преместване на подземна инфраструктура.

Във връзка с развитието на проекта за втора фаза на индустриалния парк, се предвижда ремонт на улица "Търговска" бивша "Комлушка низина", която обслужва съществуващите производствени и складови бази и в същото време по нея  ще служи като връзка с терена на новия индустриален парк. 

         Индустриална зона Българово е другата зона, където общината ще продължи да инвестира средства за изграждане на инфраструктура през 2019 г.  През 2018 г. започна изграждането на довеждащата инфраструктура, подземните комуникации. Изградена е основната инфраструктура. Зоната е захранена с електричество, изградени са довеждащ водопровод и канализация. Изградена е производствената база на първия инвеститор в зоната. Започна строителството на производствената база на чуждестранна фирма. Общата площ на зоната е 110 дка, като към момента 50% от капацитета й е запълнен. Закупени са терени от 5 компании - италиански производител на детайли за обувната промишленост, търговско-сервизни бази за земеделска техника, производство на ВИК продукти за канализационни мрежи, складова база за земеделска продукция.  Заявените инвестиции са в размер на  18 млн. лв.  

 Довеждаща инфраструктура и  до индустриални терени, посока кв. Ветрен:

През 2018 година беше изградена локална пътна връзка за осигуряване на достъп до частни терени с реални инвестиционни намерения. Осигурени са водопровод и ел. захранване. Фирма "Ригел" вече изгражда производствена база. В непосредствена близост започва строителство на производствена база на фирма за  IT  технологии. През 2019 г. Община Бургас ще продължи да инвестира в изграждането на инфраструктура в тази зона.

-         Зона ПЕТИ КИЛОМЕТЪР:

Община Бургас планира да бъдат инвестирани средства за подобряване на инфраструктурата в зона "Пети километър". Там се намират складови и търговски бази на фирми от малкия и среден бизнес. Подобряването на инфраструктурата ще подпомогне развитието на тяхната дейност.

-         Изработване на нов подробен устройствен план на индустриална зона Равнец

 

НОВ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТАЛ:

 

За улесняване на потенциалните инвеститори, през 2019- та ще се разработи инвестиционен портал. Той ще дава информация за  свободните индустриални и офис площи, редът и условията за сертифициране на инвестиционни проекти, облекченията, които са предвидени за сертифицирани инвеститори. Освен държавни и общински площи и имоти, ще се даде възможност да се публикува и информация за частни бизнес имоти.  Порталът ще съдържа информация за всички гимназии в града, специалностите в бургаските университети и инициативите, свързани с преквалифициране и идентифициране на кадри . За да се осигури бърз и лесен достъп до потенциални партньори, ще се доразработи  бизнес карта с информация за бургаските фирми, по сфера на дейност. Тя ще бъде отворена за всички, които работят на територията на общината и желаят да се включат и идентифицират.  Чрез портала ще се отговаря на запитвания,  свързани със стартиране на бизнес, разрешителни режими, икономическа и статистическа информация.

Програма за стимулиране на малки и средни предприятия чрез осигуряване на средства за обучителни програми по предприемачество, данъчни промени, възможности за финансиране по европрограми и други важни за бизнеса теми.

Програма за привличане и подкрепа на ИТ и аутсорсинг компанииИ през 2019- та г. ще се организират  летни офиси, ИТ академии и чуждоезикови обучения в Бизнес инкубатор Бургас, събития и състезания по ИТ, насочени към позициониране на Бургас като град с потенциал за развитие на ИТ и аутсорсинг индустрията. За осигуряване на висококвалифицирани кадри, съвместно с фирмите от бранша ще се разработят мерки за привличане на специалисти от страната и чужбина.

 

ИНФРАСТРУКТУРА

Община Бургас е предвидила средства за ремонт на улици във всички райони, които ще бъдат изпълнявани поетапно, съобразно необходимостта от подмяна и на подземната инфраструктура.

-                     През 2019 - та година ще отвори врати първият в Бургас Конгресен център. Той ще отговори на необходимостта на града от нови и с различна квадратура зали за форуми, изложения, пресконференции, експозиции, културни събития; 

-                     Продължава програмата за превръщане на старите училищни дворове в съвременни спортни площадки;

-                     Във връзка с предстоящото завършване на спортна зала Арена Бургас ще бъдат изградени пътни връзки към нея;

-         Старт на реконструкцията на ул. "Демокрация";

-         Реконструкция на ул. "Захари Стоянов";

-         Реконструкция на бул. "Проф. Яким Якимов" от кръгово кръстовище на входа на Бургас до кръгово кръстовище на КАТ;

-         Реконструкция на ул."Димитър Димов" в участъка от кръгово кръстовище за кв. Сарафово до хотел "Фаворит";

-         Предстои да започне ремонта на ул. "Г.Кирков" в участъка между ул. "Възраждане и ул. "Лермонтов";

 

-         Ще продължи ремонта на ули